+Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
Уроки начальной школыБиблиотекаКонспект урока по бурятскому языку для 4 класса "Хэлэлгын хубинууд"

Конспект урока по бурятскому языку для 4 класса "Хэлэлгын хубинууд"

Буряад хэлэнэй хэшээл 4-дэхи класс.

Хэшээл

Буряад хэлэн

класс

4-дэхи

Хэшээлэй янза

Дабталга. Хэлэлгын хубинууд.

Хэшээлэй зорилго

hургалгын:хубинуудаар hурагшадай мэдэсэ, шадабари,дадал онсодхохо; шалгаха; тэдэнэй удха шанарыень, асуудалыень зарим морфологическэ шэнжэнуудые дабтаха;

хүгжэлтын:hурагшадые зэргэсγγлгэ, тобшолол хэжэ hургаха;

хүмүүжэлгын:энхэ ябахын талаар хүмүүжүүлхэ; буряад хэлэндээ дуратай байхын хүмүүжүүлхэ;

Хэшээлэй технологинууд:

КСО (коллективный способ обучения), ИКТ, проблемнэ

Хэшээлэй ойлгомжо, hанал

Юумэнэй нэрэ, Υйлэүгэ, Тоогой нэрэ, Тэмдэгэй нэрэ

Түсэблэhэн дүн

Предметный правописные умения: – грамотно записывать слова и предложения; учебно-языковые: – уметь работать с текстом, задавать к нему вопросы; – определять часть речи; речевые: – пользоваться научным стилем речи при ответе на вопросы

Личностные: – оценивать свои достижения; – осознавать границу знания/незнания, стремиться преодолеть этот разрыв. Метапредметный: – принимать и сохранять учебную задачу; работать по предложенному учителем плану; высказывать свои предположения на основе учебного материала; осуществлять контроль за выполнением деятельности; совместно с учителем и одноклассниками давать оценку своей деятельности на уроке (р.); – формулировать учебные задачи; осуществлять информационный поиск; моделировать открытые свойства объектов; преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; – проводить анализ с выделением существенных признаков, делать умозаключения и выводы; классифицировать, указывая на основание классификации; подводить под понятие (п.); – сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебной задачи; уметь полно и точно выражать свои мысли; владеть диалогической формой речи (к.)

Эмхидхэлгын оршом

Ажаябуулгын түхэл

Ресурс

Фронтальна

Бүлэг бүлэгөөр ажаябуулга

Индивидуальна

Номууд: Р.С.Дылыкова, Т.Б.Базаргуруева, Д.Б.Дугарова «Буряадхэлэн» 4-дэхи класс, : Р.С.Дылыкова, Т.Б.Базаргуруева, Д.Б.Дугарова « Ажалайдэбтэр», : Р.С.Дылыкова, Т.Б.Базаргуруева, Д.Б.Дугарова «Методическадурадхалнууд» ,Т.Б.Базаргуруева,Д.Д.Бальжинимаева, Д.Б.Дугарова «Ошохон»

доска, компьютер, учебник, презентаци, даабаритай карточканууд группа бүхэндэ; 

Хэшээлэй ябаса

Хэшээлэй шатанууд

Багшын ажаябуулга

Һурагшадай ажаябуулга

1

Эмхидхэлгын үе

Зорилго: hурагшадые хэшээлдэ бэлэдхэл;

-Сайн байна!.Ямар гое удэр бэ муноодэр! Бэе бэе руугаа хаража энеэебди. Бэрхээр ажал хэхэбди гэжэ би найданаб.

-Сайн байна!

2.

Υзэhэнөө дабталга

-Хэшээлэй эхилхэмнайгү?

Самбар дээрэ: дулаан,ерэбэ, хүхюун, саhан, хайлана,наран, тарилга, ургы, сэлмэг,hалбаржа, hайхан,шанга,шарана хабар

-Уншагты. – эдэ үгэнүүд юун тухайб?

-Хэшээлдээ хабар тухай хөөрэлдэхэбди

-Хэды бүлэг болохоор байнаб?

- Эдэ үгэнүүдые бүлэгтэ хубаагты.

Υшөө ямар хэлэлгын хубинуудые мэдэхэбта?

-Хэн манай хэшээлэй темэ хэлэхэб?

Манай хэшээлэй темэ: «Дабталга. Хэлэлгын хубинууд»

-Хэшээлдээ юу дабтахабди?

-хуби гэжэ юун бэ?

Бүхы юумэн дэлхэй дээрэ хубитай.

-Υшөө бидэ хэшээлдээ синквейн бэшэхэбди? Таанад синквейн бэшэжэ үзөө гүт?

Бидэ паараар,бүлэг бүлэгөөр хүдэлмэриеэ ябуулхабди.

-Эхилэе!

-гурбан бүлэг

Юумэнэй нэрэ,Υйлэ үгэ, Тэмдэгэй нэрэ

-Түлөөнэй нэрэ,Наречи,Дахуул үгэ.

-Хабар тухай

-Хэлэлгын хубинууд.

Мүнөө бидэ паарна ажал хэхэмнай.

-Хэлэлгын хуби тухай булта хэр зэргэ мэдэхэбта? ϴөрыгөө сэгнэгты! Шалгая!

Энэ таблица дүүрэн болгогты.(багша таблица хубаана)

Асуудалда харюу үгэгты:

-Ямар асуудалда харюусанаб?

-Юу тэмдэглэнэб?

-Яажа хубилнаб?

-Мэдүүлэл соо ямар гэшүүн болоноб?

Бэе бэеэ сэгнэгты. (парта дээрэхи«Минии амжалта»дээрэ харуулна)

-hайн мэдэнэб-

Дунда зэргэ мэдэнэб-

Муу мэдэнэб-

Υхибүүд даабари дүүргэнэ, өөрыгөө сэгнэнэ.

Юумэнэй нэрэ дабталга.

Самбар дээрэ: Хабар гээшэмнай хадын үбэрhөө саhан дээгүүр шаргаар бэшэ,харьялма горхоноор буужа ерэдэг.

1.Багша уншана

2.Υхибүүд уншана.

-Юун тухай хэлэгдэнэб?

- Ямар үгэ таанар мэдэнэгүйбта?

Словарна ажал: үбэрhөө,харьялма.

-словарь соо хайшан гэжэ үгэ бэдэрхэбибди?

-нэгэнтнай урагшаа гаража энэ үгэ словарь соо бэдэрэглэ.

Работа по парам

-Хэhэн таблицаяа хэрэглэн «Юумэнэй нэрэ»ологты. Асуудал табижа, падеж,залгалтаба тоо элирүүлэгты.

-слайдаар шалгая, зүб байбал-5, нэгэ-хоер алдуу-4,хахадынь зүб байбал-3 (минии амжалта)

-словарь соо үгэнүүд алфавидай еhоор бэшэгдэнхэй.

Словарь:үбэр- южный склон горы;с.50

Харьялма-бурный, бурливый; с.58

Хабар-нэрын падеж, нэгэнэйтоо.

Хадын-юунэй? Хамаанай падеж, нэгэнэйтоо.

Υбэрhөө-юунhээ? Гаралай падеж,нэгэнэйтоо.

Саhан-юун? Нэрын падеж,нэгэнэйтоо.

Шаргаар-юугээр?Зэбсэгэй падеж,нэгэнэйтоо

Горхоноор-юугээр? Зэбсэгэй падеж,нэгэнэйтоо

-Эдэ юумэнэй нэрэнүүдые олоной тоодо оруулагты, залгалта тэмдэглэгты.

-Юумэнэй нэрэнүүд булта олоной тоодо ородоггү?

Хада-хаданууд,үбэр-үбэрнүүд,саhан- ?????, шарганууд,горхон-горхонууд

Падежаар зохилдуулагты

Энэ даабари зүб дүүргэхын түлээ, юумэ мэдэхэ еhотойбди.

Задание по группам. Шалгая.

-падеж, асуудалнуудые, зохилдолой 1-дэхи ба хоердохи аргануудые,залгалтануудые

Н.п.үбэр, шарга

Х.п.үбэрэй,шаргын

З.п.үбэртэ,шаргада

Υ.п.үбэрые,шаргые

Зб.п.үбэрөөр,шаргаар

Хм.п.үбэртэй,шаргатай

Г.п.үбэрhөө,шаргаhаа

3.

Физминутка

Нэгэн, хоер – бодоелдаа,

гурба, дурбэ, –эрьелдэелдаа

таба ,зургаа – альгаа ташая

долоо, найма – гараа ургэе

юhэ, арба – hууридаа hууя.

Υйлэ үгэ дабталга.

Таблица хэрэглэн

1.Хабар гээшэмнай хадын үбэрhөө саhан дээгүүр шаргаар бэшэ,харьялма горхоноор буужа ерэхэ.

-Уншажа,үйлэ үгэ олое. Сагыеньэлирүүлэгты.

-Ямар сагай үйлэ үгэ бэ?

-Энэ үгые бэшэ сагуудта оруулая.

Шалгая.

-буужа ерэхэ

-мүнөө саг

-Υнгэрhэн саг-ерээ

ерээдүй саг-ерэхэ.

Тэмдэгэй нэрэ дабталга.

Хабар гээшэмнай хадын үбэрhөө саhан дээгүүр шаргаар бэшэ,харьялма горхоноор буужа ерэхэ.

-Тэмдэгэй нэрэ ологты.

Харьялма-ямар?-шанар тэмдэглэнэ

Синоним

(адлирхуу удхатай), антоним (харша удхатай)

-буряад хэлэмнай баян. Мүнөө адлирхуу ба харша удхатай үгэнүүдые оложо туршая.

1.Дулаан-хүйтэн,

Хүхюун-уйдаха

Сэлмэг-бүрхэг

hайхан–муухай

2.Дулаан-

Хүхюун-баяртай

Сэлмэг-

hайхан–гоё

-Тэмдэгэй нэрэ манай хэлэлгэ ямар болгоноб?

4.

Творческо ажал

Работа в группах

-синквейн зохеое

Нэгэдэхи мүр- юумэнэй нэрэ

Хоердохи мүр-2 тэмдэгэй нэрэ

Гурбадахи мүр- 3үйлэ үгэ

Дүрбэдэхи мүр- hанамжа,бодол

Табадахи мүр- минии (личное отношение к теме)

5.

Хэшээлэй дүн

-Хэшээлдээ ямар ажал ябуулаабди?

Хэр hонин байгааб?

«Минии амжалта» соо сэгнэе!

Н.п.юун? үбэр, шарга

Х.п.юунэй? үбэр__,шарг___

З.п.юундэ? үбэр__,шарга___

Υ.п.юуе?үбэр___,шарг____

Зб.п.юугээр? үбэр__,шарг__

Хм.п.юутэй? үбэр___,шарга____

Минии амжалта

Шулуутын эхин һургуулиин, 4-дэхи ангиин һурагша

_____________________________________

(фамили, нэрэ)

Даабаринууд

Θөрыгөө сэгнэнэб

Намайе сэгнэнэ

1.

hайн мэдэнэб-

Дунда зэргэ мэдэнэб-

Муу мэдэнэб-

2.

hайн мэдэнэб-

Дунда зэргэ мэдэнэб-

Муу мэдэнэб-

3.

hайн мэдэнэб-

Дунда зэргэ мэдэнэб-

Муу мэдэнэб-

Хэшээлэй дүн

Би: 1. Ехэ урматайб

2. Ажалаараа дунда урмашанаб

3. Ажалаараа урмашанагүйб.

Хэшээл: 1. Бүхы хэлэлгын хубинуудые һанааб.

2. Нэгэ хэды алдуу хэнэб.

3. Хэлэлгын хубинуудые мэдэнэгүйб.

Бидэ: 1. Бүлэг соо ехэ ажал хээб.

2. Бүлэг соо дунда зэргээр ажал хээб.

3. Бүлэг соо ажал хээгүйб

Автор
Дата добавления
Раздел
Подраздел
Просмотров
18
Номер материала
9518
Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.